Fundacja KOTY KATOWIC


PRZEKAŻ 1% PODATKU KRS 0000457138


FUNDACJA KOTY KATOWIC
NUMER KONTA: 04 1160 2202 0000 0002 3965 0775

Fundacja Koty Katowic powstała w 2013 roku, ale potrzebującym kotom wolno żyjącym pomagamy od 2001 działając wcześniej pod nazwą Klub Przyjaciół Kotów Miejskich Katowic. 
Fundację założyłyśmy dla obecnie 40 kotów wolno żyjących, które są pod naszą codzienną opieką, oraz 40 kotów zabranych z powodu choroby czy warunków bytowania do naszych domów i to dla nich prowadzimy głównie działania. Sformalizowanie naszych działań pod postacią fundacji pozwala nam zbierać fundusze na sterylizację, leczenie kotów wolno żyjących, oraz zakup karmy, żwirku, leków dla 20 kotów białaczkowych będących pod naszą opieką, oraz 20 kocich seniorów które po śmierci swoich opiekunów trafiły do nas. 

Prowadzimy fundację we dwójkę, ja i Beata łącząc pracę zawodową z potrzebą pomagania. Wspieramy także osoby ubogie i bezdomne organizując ubrania, pożywienie i leczenie dla ich czworonogów. W miarę możliwości technicznych, czasowych a głównie finansowych pomagamy także Karmicielom kotów wolno żyjących. Dziękujemy za wszelki przejaw sympatii i wsparcia  
Jesteśmy karmicielkami, codziennie, bez względu na pogodę i inne okoliczności nosimy torby pełne kocich smakołyków, głaszczemy, miziamy, sprawdzamy stan zdrowia, zawozimy do weterynarza, sterylizujemy, budujemy domki, walczymy z nieprzychylnym światem. I właśnie dlatego postanowiłyśmy zawiązać Fundację. Chcemy by nasze podopieczne kociaki miały na ziemi choć trochę nieba  Chronimy, kochamy, płaczemy, gdy odchodzą.... Zostają z nami na zawsze w naszych sercach.... 


Będziemy wdzięczne za każą pomoc :) KRS - 457.138


REGON 243237024

NIP 634 - 28 - 17 - 316Organami Fundacji KOTY KATOWIC są:

1. Zarząd Fundacji

Alina Jaworek - prezes zarządu Fundacji

2. Rada Fundacji 

Beata Stempniewicz
Joanna Kubacka
Barbara Kuszka


SPRAWOZDANIA FINANSOWE INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
FUNDACJI KOTY KATOWIC
ZA 2015 ROK

Fundacja KOTY KATOWIC została powołana aktem notarialnym w dniu 7.03.2013r ( Nr rep. A 2031/2013 ). W dniu 5 kwietnia 2013 roku Fundacja została wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego.

Siedziba Fundacji znajduje się w Katowicach przy ulicy Adamskiego 14A/2.

Cele statutowe określa statut z dnia 8 marca 2013 roku, zalicza się do nich:
  1. niesienie pomocy pokrzywdzonym i krzywdzonym kotom wolno żyjącym.
  2. wspieranie działań w zakresie zwalczania bezdomności zwierząt.
  3. wspieranie działań w zakresie propagowania stosunku do zwierząt jako istot żyjących, zdolnych do odczuwania cierpienia, nie będących rzeczą, którym człowiek jest winien poszanowanie, ochronę i opiekę.
  4. wspieranie, stwarzanie kotom wolno żyjącym możliwie jak najlepszych warunków życia i zachowania naturalnych instynktów.

Fundacja KOTY KATOWIC realizując cele statutowe finansuje leczenie, zabiegi sterylizacji / kastracji, oraz karmę dla wolno żyjących kotów miejskich. 

Fundacja nie prowadzi działalności gospodarczej.

Sprawozdanie finansowe Fundacji obejmuje okres 01.01.2015 – 31.12.2015 roku i zostało opracowane na podstawie Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 15 listopada 2001 roku w sprawie szczególnych zasad rachunkowości dla niektórych jednostek niebędących spółkami handlowymi, nieprowadzących działalności gospodarczej ( dz. U. nr 137, poz. 1539 z 2001r ) oraz w oparciu o zasady określone w Ustawie o rachunkowości.

Wycena aktywów i pasywów jednostki dokonywana jest zgodnie z Ustawą o rachunkowości. Na dzień bilansowy 31.12.2015 roku Fundacja nie posiadała składników majątku trwałego czy tez wartości niematerialnych i prawnych. Fundacja nie posiadała także żadnych zobowiązań oraz należności.

Na przychody Fundacji składały się wpłaty osób fizycznych w wysokości 9.020,48 złotych.
W 2015 roku Fundacja dostała dotację Urzędu Miasta Katowice na dokarmianie kotów wolno żyjących w okresie jesienno – zimowym w wysokości 10.000,00 złotych, co stanowiło wydatek nie stanowiący kosztów uzyskania przychodów.

Koszty Fundacji związane są z działalnością statutową i wynosiły 19.120,48 złotych.

W 2015 roku Fundacja wykazała stratę w wysokości 100,00 złotych, która pomniejszyła fundusz statutowy jednostki.

Fundacja nie zatrudniała żadnych pracowników.