Sprawozdania Finansowe

2015 rok

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
FUNDACJI KOTY KATOWIC
ZA 2015 ROK

Fundacja KOTY KATOWIC została powołana aktem notarialnym w dniu 7.03.2013r ( Nr rep. A 2031/2013 ). W dniu 5 kwietnia 2013 roku Fundacja została wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego.

Siedziba Fundacji znajduje się w Katowicach przy ulicy Adamskiego 14A/2.

Cele statutowe określa statut z dnia 8 marca 2013 roku, zalicza się do nich:
 1. niesienie pomocy pokrzywdzonym i krzywdzonym kotom wolno żyjącym.
 2. wspieranie działań w zakresie zwalczania bezdomności zwierząt.
 3. wspieranie działań w zakresie propagowania stosunku do zwierząt jako istot żyjących, zdolnych do odczuwania cierpienia, nie będących rzeczą, którym człowiek jest winien poszanowanie, ochronę i opiekę.
 4. wspieranie, stwarzanie kotom wolno żyjącym możliwie jak najlepszych warunków życia i zachowania naturalnych instynktów.

Fundacja KOTY KATOWIC realizując cele statutowe finansuje leczenie, zabiegi sterylizacji / kastracji, oraz karmę dla wolno żyjących kotów miejskich. 

Fundacja nie prowadzi działalności gospodarczej.

Sprawozdanie finansowe Fundacji obejmuje okres 01.01.2015 – 31.12.2015 roku i zostało opracowane na podstawie Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 15 listopada 2001 roku w sprawie szczególnych zasad rachunkowości dla niektórych jednostek niebędących spółkami handlowymi, nieprowadzących działalności gospodarczej ( dz. U. nr 137, poz. 1539 z 2001r ) oraz w oparciu o zasady określone w Ustawie o rachunkowości.

Wycena aktywów i pasywów jednostki dokonywana jest zgodnie z Ustawą o rachunkowości. Na dzień bilansowy 31.12.2015 roku Fundacja nie posiadała składników majątku trwałego czy tez wartości niematerialnych i prawnych. Fundacja nie posiadała także żadnych zobowiązań oraz należności.

Na przychody Fundacji składały się wpłaty osób fizycznych w wysokości 9.020,48 złotych.
W 2015 roku Fundacja dostała dotację Urzędu Miasta Katowice na dokarmianie kotów wolno żyjących w okresie jesienno – zimowym w wysokości 10.000,00 złotych, co stanowiło wydatek nie stanowiący kosztów uzyskania przychodów.

Koszty Fundacji związane są z działalnością statutową i wynosiły 19.120,48 złotych.

W 2015 roku Fundacja wykazała stratę w wysokości 100,00 złotych, która pomniejszyła fundusz statutowy jednostki.

Fundacja nie zatrudniała żadnych pracowników.
 _________________________________________________________________________________


2014 rok

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
FUNDACJI KOTY KATOWIC
ZA 2014 ROK

Fundacja KOTY KATOWIC została powołana aktem notarialnym w dniu 7.03.2013r ( Nr rep. A 2031/2013 ). W dniu 5 kwietnia 2013 roku Fundacja została wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego.

Siedziba Fundacji znajduje się w Katowicach przy ulicy Adamskiego 14A/2.

Cele statutowe określa statut z dnia 8 marca 2013 roku, zalicza się do nich:
 1. niesienie pomocy pokrzywdzonym i krzywdzonym kotom wolno żyjącym.
 2. wspieranie działań w zakresie zwalczania bezdomności zwierząt.
 3. wspieranie działań w zakresie propagowania stosunku do zwierząt jako istot żyjących, zdolnych do odczuwania cierpienia, nie będących rzeczą, którym człowiek jest winien poszanowanie, ochronę i opiekę.
 4. wspieranie, stwarzanie kotom wolno żyjącym możliwie jak najlepszych warunków życia i zachowania naturalnych instynktów.

Fundacja KOTY KATOWIC realizując cele statutowe finansuje leczenie, zabiegi sterylizacji / kastracji, oraz karmę dla wolno żyjących kotów miejskich. 

Fundacja nie prowadzi działalności gospodarczej.

Sprawozdanie finansowe Fundacji obejmuje okres 01.01.2014 – 31.12.2014 roku i zostało opracowane na podstawie Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 15 listopada 2001 roku w sprawie szczególnych zasad rachunkowości dla niektórych jednostek niebędących spółkami handlowymi, nieprowadzących działalności gospodarczej ( dz. U. nr 137, poz. 1539 z 2001r ) oraz w oparciu o zasady określone w Ustawie o rachunkowości.

Wycena aktywów i pasywów jednostki dokonywana jest zgodnie z Ustawą o rachunkowości. Na dzień bilansowy 31.12.2014 roku Fundacja nie posiadała składników majątku trwałego czy tez wartości niematerialnych i prawnych. Fundacja nie posiadała także żadnych zobowiązań oraz należności.

Na przychody Fundacji składały się wpłaty osób fizycznych w wysokości 7.438,1 złotych.
W 2014 roku Fundacja dostała dotacje Urzędu Miasta Katowice na dokarmianie kotów wolno żyjących w okresie jesienno – zimowym w wysokości 10.000,00 złotych, co stanowiło wydatek nie stanowiący kosztów uzyskania przychodów.

Koszty Fundacji związane są z działalnością statutową i wynosiły 17.738,1 złotych.

W 2014 roku Fundacja wykazała stratę w wysokości 300,00 złotych, która pomniejszyła fundusz statutowy jednostki.

Fundacja nie zatrudniała żadnych pracowników.
_________________________________________________________________________________


2013 rok INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
FUNDACJI KOTY KATOWIC
ZA 2013 ROK

Fundacja KOTY KATOWIC została powołana aktem notarialnym w dniu 7.03.2013r ( Nr rep. A 2031/2013 ). W dniu 5 kwietnia 2013 roku Fundacja została wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego.

Siedziba Fundacji znajduje się w Katowicach przy ulicy Adamskiego 14A/2.

Cele statutowe określa statut z dnia 8 marca 2013 roku, zalicza się do nich:
 1. niesienie pomocy pokrzywdzonym i krzywdzonym kotom wolno żyjącym.
 2. wspieranie działań w zakresie zwalczania bezdomności zwierząt.
 3. wspieranie działań w zakresie propagowania stosunku do zwierząt jako istot żyjących, zdolnych do odczuwania cierpienia, nie będących rzeczą, którym człowiek jest winien poszanowanie, ochronę i opiekę.
 4. wspieranie, stwarzanie kotom wolno żyjącym możliwie jak najlepszych warunków życia i zachowania naturalnych instynktów.

Fundacja KOTY KATOWIC realizując cele statutowe finansuje leczenie, zabiegi sterylizacji / kastracji, oraz karmę dla wolno żyjących kotów miejskich. 

Fundacja nie prowadzi działalności gospodarczej.

Sprawozdanie finansowe Fundacji obejmuje okres 05.04.2013 – 31.12.2013 roku i zostało opracowane na podstawie Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 15 listopada 2001 roku w sprawie szczególnych zasad rachunkowości dla niektórych jednostek niebędących spółkami handlowymi, nieprowadzących działalności gospodarczej ( dz. U. nr 137, poz. 1539 z 2001r ) oraz w oparciu o zasady określone w Ustawie o rachunkowości.

Wycena aktywów i pasywów jednostki dokonywana jest zgodnie z Ustawą o rachunkowości. Na dzień bilansowy 31.12.2013 roku Fundacja nie posiadała składników majątku trwałego czy tez wartości niematerialnych i prawnych. Fundacja nie posiadała także żadnych zobowiązań oraz należności.

Na przychody Fundacji składały się wpłaty osób fizycznych w wysokości 2.810,16 złotych.
W 2013 roku Fundacja dostała dotacje Urzędu Miasta Katowice na dokarmianie kotów wolno żyjących w okresie jesienno – zimowym w wysokości 10.000,00 złotych, co stanowiło wydatek nie stanowiący kosztów uzyskania przychodów.

Koszty Fundacji związane są z działalnością statutową i wynosiły 13.181,72 złotych.

W 2013 roku Fundacja wykazała stratę w wysokości 371,56 złotych, która pomniejszyła fundusz statutowy jednostki.

Fundacja nie zatrudniała żadnych pracowników.


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz